Regulamin

REGULAMIN

Wspinanie jest aktywnością potencjalnie niebezpieczną, mogącą skutkować poważnym uszczerbkiem na zdrowiu, a nawet śmiercią. Każdy wspina się na własną odpowiedzialność! Zarządzający obiektem i właściciel obiektu nie zapewniają ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW). Ubezpieczenie to, we własnym zakresie, według uznania, korzystający z obiektu zapewnia sobie we własnym zakresie. Zaleca się wykupienie ww. ubezpieczenia.

1. Regulamin bulderowni obowiązuje wszystkich korzystających z obiektu oraz inne osoby znajdujące się na jego terenie.
2. Każdy korzystający z obiektu zobowiązany jest do:
a. zapoznania się z niniejszym regulaminem i jego przestrzegania,
b. uiszczenia opłaty za wstęp zgodnie z cennikiem albo okazania dokumentu uprawniającego do wstępu na obiekt,
c. korzystania z obiektu i sprzętu sportowego zgodnie z jego przeznaczeniem,
d. posiadania obuwia zmiennego, umożliwiającego bezpieczne korzystanie z obiektu,
e. utrzymania czystości i porządku na terenie obiektu,
f. zgłoszenia osobie znajdującej się w recepcji wszelkich nieprawidłowości w funkcjonowaniu obiektu, a w szczególności nieprawidłowości mogących zagrażać bezpieczeństwu osób wspinających się oraz innych osób przebywających na terenie obiektu.
3. Z obiektu mogą korzystać grupy zorganizowane po wcześniejszym ustaleniu terminu z właścicielem obiektu. Grupy te korzystają z obiektu tylko pod nadzorem i w obecności instruktora, który jest odpowiedzialny we własnym zakresie za właściwe zachowanie osób wspinających się oraz za ich bezpieczeństwo.
4. Osoby korzystające z obiektu robią to na własną odpowiedzialność. W przypadku osób małoletnich korzystanie z obiektu odbywać się może tylko i wyłącznie pod nadzorem pełnoletniego opiekuna, który jest odpowiedzialny za właściwe zachowanie i bezpieczeństwo.
5. Z obiektu nie mogą korzystać osoby z przeciwwskazaniami lekarskimi.
6. Na obiekt zabrania się wstępu osobom, których stan wskazuje na spożycie alkoholu lub które są pod działaniem środków odurzających.
7. Na terenie obiektu obowiązuje całkowity zakaz palenia wyrobów tytoniowych.
8. Za rzeczy wartościowe pozostawione na obiekcie zarządzający obiektem nie ponosi żadnej odpowiedzialności.
9. O wszelkich niebezpiecznych zachowaniach lub przypadkach nieprzestrzegania regulaminu, a także problemach technicznych (m. in. dotyczących chwytów, materaca, funkcjonowania obiektu) korzystający zobowiązany jest informować osobę znajdującą się w recepcji.
10. Zabrania się:
a) pozostawiania jakichkolwiek rzeczy na materacu,
b). wspinania się, stania lub siedzenia pod osobą będącą już na ścianie,

11. INTERNETOWA SPRZEDAŻ BILETÓW / WEJŚCIÓWEK / OPŁAT STARTOWYCH BLOKatowice prowadzi sprzedaż internetową na stronie blokatowice.pl/sklep

Składając zamówienie za pośrednictwem strony internetowej nabywca dokonuje wyboru daty, godziny sesji, określa liczbę biletów i sposób płatności. Zobowiązany jest ponadto zapoznać się i zaakceptować warunki Regulaminu. Dokonując płatności on-line nabywca wykupuje prawo wstępu na dokładnie określoną godzinę lub zawody. Ceną obowiązującą Centrum i nabywcę jest cena wskazana w systemie w momencie rezerwacji jako cena zakupu biletu. Na podstawie art. 38 pkt 12 ustawy o prawach konsumenta z 30 maja 2014r. kupującemu bilet wstępu nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, gdyż prawo to nie przysługuje w odniesieniu do umów usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi lub sportowymi jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi. Płatności online obsługuje firma PayU S.A.

Reklamacje dotyczące płatności rozpatruje PayU S.A.. W przypadku płatności kartą zwroty środków następują na rachunek karty. BLOKatwoice nie ponosi odpowiedzialności za niezłożenie zamówienia, niedostarczenie potwierdzenia, niemożność dokonania zapłaty spowodowane błędnym lub niedokładnym adresem e-mail podanym przez klienta, problemami z siecią internet lub innymi okolicznościami, na które BLOKatowice nie ma wpływu

12. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 2016-09-01. Wykupienie biletu wstępu lub okazanie dokumentu uprawniającego do wstępu na obiekt oznacza akceptację niniejszego regulaminu.

Plugin by:aAM